نحوه درمان زخم های فشاری در بیماران بحرانی با ریسک بالا

ثبت کارهای اجرا شده:

یک برنامه پیشگیری از زخم فشاری مخصوص بیمار باید ایجاد و در پرونده بیمار درج شود. در این طرح وضعیت سلامت بیمار، امتیاز خطر زخم بستر، ارزیابی پوست، یافته های آزمایشگاهی، وضعیت تغذیه و حرکت، وجود درد، وجود زخم فشاری در اولین مراجعه به متخصص زخم، دفعات تغییر موقعیت، استفاده از سطوح نگهدارنده، استفاده از وسایل پزشکی/تجهیزاتی که خطر ابتلا به زخم فشاری را افزایش می دهند باید آموزش داده شود.

یافته‌های مربوط به مقایسه ویژگی‌های مقدماتی بیماران، ویژگی‌های فرآیند درمان و مراقبت، مقادیر همودینامیک و آزمایشگاهی و تشکیل زخم‌های فشاری:

مشخص شد که جنسیت و استعمال دخانیات از جمله ویژگی‌های توصیفی تأثیر معنی‌ داری بر شکل‌ گیری ، زخم‌های فشاری ندارد اگرچه از نظر آماری معنی‌ دار نبود، اما میزان تشکیل زخم فشاری در بیماران زن بیشتر از مردان بود. (به ترتیب 47.1٪؛ 55.2٪)

مشخص شد که سن بیماران بر شکل گیری زخم فشاری تأثیر معنی داری داشت و میانگین سنی بیماران مبتلا به زخم فشاری به طور معنی داری بیشتر از افرادی بود که زخم باز نشده است  . در مقایسه با بیماران در گروه سنی 18 تا 39 سال، مشخص شد که زخم فشاری در بیماران 40 تا 60 ساله و بالای 60 سال به میزان قابل توجهی بالاتر رخ می دهد (به ترتیب 23.5٪؛ 66.7٪؛ 72.7 ).

مشخص شد که میانگین BMI بیماران مبتلا به زخم فشاری به طور قابل توجهی بیشتر از افراد بدون زخم است. میزان تشکیل زخم فشاری در بیماران چاق (89.5%) به طور قابل توجهی بیشتر از افراد دارای اضافه وزن (42.9%) و وزن طبیعی (30.8%) بود.

مشخص شد که زخم های فشاری در بیماران با وزن بیش از 80 کیلوگرم نسبت به بیماران با وزن 80 کیلوگرم یا کم تر با نرخ قابل توجهی بالاتر (به ترتیب 4/63 و 9/35 درصد) به میزان قابل توجهی رخ  می دهد. 

مشخص شد که میزان زخم فشاری در بیماران مبتلا به بیماری مزمن نسبت به بیماران بدون بیماری مزمن (به ترتیب 3/38 درصد؛ 7/66 درصد) به‌ طور معنی‌داری بیشتر بود .

تأثیر ویژگی‌های فرآیند درمان و مراقبت بیماران بر ایجاد زخم‌های فشاری:

مشخص شد که تشخیص، وضعیت مداخله جراحی، وجود پشتیبانی ، وضعیت تجویز آلبومین، وجود ادم، وضعیت تغذیه، میزان مایعات و پروتئین مصرفی روزانه و وجود انسداد در موقعیت تأثیر معنی ‌داری بر میزان تشکیل زخم فشاری ندارد.

اگرچه از نظر آماری معنی دار نیست. زخم های فشاری در افرادی که دچار نارسایی اندام های متعدد هستند، کسانی که تحت مداخله جراحی قرار نگرفته اند ، کسانی که پشتیبانی ندارند، کسانی که آلبومین درمانی دریافت نمی کنند، کسانی که دچار ادم می شوند، کسانی که فقط تغذیه روده ای  دریافت می کنند، کسانی که روزانه 30 میلی‌لیتر/کیلوگرم و بالاتر مایعات دریافت می کنند  و افرادی که پروتئین دریافتی روزانه کمتر از 2/1 گرم بر کیلوگرم داشتند بالاتر بود. در مقایسه با بیماران بدون زخم فشاری، کالری دریافتی روزانه افراد مبتلا به زخم فشاری به طور قابل توجهی بیشتر بود.

مشخص شد که مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه به طور قابل توجهی بر میزان زخم های فشاری تأثیر می گذارد.

مشخص شد که مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه به طور قابل توجهی بر میزان زخم های فشاری تأثیر می گذارد. مشخص شد که میانگین مدت بستری در بیماران مبتلا به زخم فشاری به طور معنی داری بیشتر از بیماران بدون زخم است. در مقایسه با بیمارانی که 15 روز یا کم تر در بیمارستان بستری بودند، زخم فشاری در بیمارانی که 16 تا 30 روز  و بیش از 30 روز بستری بودند، به میزان قابل توجهی بیشتر رخ داده است . همچنین مشخص شد که میزان تشکیل زخم فشاری در بیمارانی که بیش از 30 روز بستری شده بودند در مقایسه با بیماران بستری 16 تا 30 روزه به طور معنی داری بیشتر بود.

تأثیر مقادیر همودینامیک و آزمایشگاهی بیماران بر تشکیل زخم فشاری:

  SBP ، SaO2 و مقادیر مشخص شد که که از جمله پارامترهای همودینامیک بیماران دمای بدن ، نبض  تأثیر معنی‌ داری بر تشکیل زخم‌های فشاری ندارد. اگرچه از نظر آماری معنی ‌دار نبود، اما    میزان زخم‌های فشاری در افرادی که فشار خون بالا داشتند، بیشتر بود.  

مشخص شد که فشار خون دیاستولیک طبیعی یا افت فشار خون به‌ طور معنی ‌داری بر تشکیل زخم‌های  فشاری تأثیر نمی گذارد. 

 مشخص شد که مقدار فشار اکسیژن جزئی، هیپوکسی خفیف، هیپراکسی نرمال یا خفیف، تأثیر قابل توجهی بر تشکیل زخم فشاری ندارد. 

مشخص شد که سطح پروتئین کامل و سطح هموگلوبین یافته‌های آزمایشگاهی بیماران تأثیر معنی‌ داری بر میزان کاهش زخم فشاری ندارد. 

با این حال، مشخص شد که میزان باز شدن زخم فشاری در بیماران با سطح هموگلوبین 10 گرم در دسی لیتر و کم تر بیشتر بود.

مشخص شد که سطح آلبومین سرم به طور قابل توجهی بر میزان باز شدن زخم فشاری و میانگین مقدار آلبومین بیماران مبتلا به زخم فشاری در مقایسه با بیماران بدون زخم تأثیر می گذارد.

 

source: https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/3968/10257366.pdf?sequence=1&isAllowed=y

مقالات

بهترین مرکز درمان زخم بستر تهرانبهترین و سریع ترین راه درمان زخم بسترخطرات زخم بستردرمان زخم بستر پاشنه پادرمان قطعی زخم بسترسیاه شدن زخم بسترعلائم زخم بسترنحوه درمان زخم های فشاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *